MENU

ANBI-Informatie Diaconie

(ANBI=Algemeen Nut Beogende Instelling)

A. Algemene gegevens

Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4, 8071 BT Nunspeet

De Protestantse Gemeente te Nunspeet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Nunspeet.

B. RSIN en KvK-nummer
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer – RSIN van de Diaconie is: 824102605.
KvK-nummer: 76427978

C. Contactgegevens

Postadres: Postbus 368, 8070 AJ Nunspeet. Telefoonnummer: 0341-261964 Emailadres: info@driestwegkerk.nl Website adres: www.driestwegkerk.nl

D. Bestuurssamenstelling

Conform de kerkorde en ordinanties van de PKN wordt het dagelijks bestuur van de Gemeente gevormd door het Moderamen, de uitvoerende taak ligt bij de Kerkenraad terwijl de toezichthoudende en beleidsvormende taak bij de Grote Kerkenraad ligt (gevormd door alle ambtsdragers)

E. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Als kerkenraad en leden van de Protestantse Gemeente Nunspeet willen we (aanvullend op bovenstaande) een krachtige, uitnodigende Gemeente zijn rondom Gods Woord en gericht op het Koninkrijk van God, daarbij

 • Gedragen door de liefde van God de Vader,
 • Gevoed door het evangelie van Jezus Christus,
 • Geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest.
Kernwaarden waarmee we inhoud willen geven aan bovenstaande visie zijn voor ons:
 • Verbondenheid met elkaar
 • Dienstbaarheid aan de Nunspeetse samenleving
 • Verdraagzaamheid
 • Gastvrijheid
 • Een open communicatie met elkaar
F. Beleidsplan

De kerkenraad draagt bij aan een goede communicatie tussen Gemeente, predikanten, taakgroepen en taakvelden. Helder en eenduidig communiceren vormt de basis voor de wijze waarop wij elkaar aanspreken en aansporen om samen Gemeente te zijn.

G. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

H. Verslag van de activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

I. Verkorte staat van baten en lasten, inclusief begroting, met toelichting.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt gevraagd de diaconale gelden bijeen te brengen middels collecten of giften. Dit stelt het College van Diakenen in staat om haar diaconale plicht ter vervullen zowel in binnenland als buitenland.

De begroting is gebaseerd op enerzijds de resultaten van het voorafgaande jaar en anderzijds op de verwachtingen voortvloeiend uit het beleidsplan.

Incidentele baten
Vanwege de invoering van de door de CGBB gestelde voorschriften heeft een verplichte stelselwijziging plaatsgevonden en zijn de waarderingen aangepast inclusief ZWO en Oost-Europa. Deze zijn als incidentele baten opgenomen in deze jaarrekening.

2023 - ANBI-overzicht - 23-04-2024 20_08_41.jpg 444 KB